PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ROVINJ-ROVIGNO

0 MJESECI
TRAJANJE RADOVA
0 MJESECI
LJETNA STANKA
0 MJESEC
UČINKOVITOG RADA!

Projekt doprinosi ispunjenju nekolicine nacionalnih strateških ciljeva i prioriteta usmjerenih razvoju vodnog gospodarstva . Doprinosi ispunjavanju zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC), direktive o pitkim vodama (98/83/EC) i okvirne direktive o vodama (2000/60/EC), Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja na okoliš, iskorištenosti sredstava programa Konkurentnost i Kohezija, investicijski prioritet 6ii, ulaganje u vodni sektor.

Sa aspekta ispunjenja nacionalnih strateških ciljeva i prioriteta, projekt doprinosi sljedećem:

• Izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Rovinj-Rovigno sukladno propisanoj razini pročišćavanja.

• Povećanju razine priključenosti na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeraciju Rovinj-Rovigno.

• Smanjenju ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljivo područje priobalnog mora.

• Poboljšanju i zaštiti kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima smanjivanjem nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode.

• Povećanju učinkovitosti i sigurnosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, uz uvođenje ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća).

 

O GLAVNIM AKTIVNOSTIMA PROJEKTA

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj-Rovigno dijeli se na dvije glavne aktivnosti dalje razrađene po komponentama.

 

AKTIVNOST 1

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj-Rovigno (u tijeku).

 

AKTIVNOST 2

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj-Rovigno (kompletno dovršena).

 

O AKTIVNOSTI 1

POSTROJENJE ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POSTROJENJE ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA – IZVOĐENJE U TIJEKU

Aktivnost 1 uključuje projektiranje i izgradnju postrojenja za pročišćavanja otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja uključujući edukaciju osoba koje će raditi u postrojenju. Novim postrojenjem će se pročišćavati sve gradske otpadne vode, a dio pročišćene vode vraćat će se gradu za ponovnu uporabu za navodnjavanje zelenih površina na širem području grada, prema nogometnom igralištu i duž južnih turističkih naselja. Predaja pročišćene otpadne vode javnim trgovačkim društvima će se vršiti bez naknade, čime će se ostvariti velike uštede i vodnog i financijskog resursa u budućem razdoblju.

SVEUKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST RADOVA ZA AKTIVNOST 1: 161.787.000,00 HRK bez PDV-a.

 

Radovi su podijeljeni u dvije grupe:

Grupa 1 – izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj-Rovigno ugovorene vrijednosti 134.232.573,00 HRK i

Grupa 2 – izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj-Rovigno procijenjene vrijednosti 19.692.000,00 HRK.

 

O KOMPONENTI F

Postrojenje za pročišćavanje i postrojenje za solarno sušenje mulja

Glavna komponenta aktivnosti 1 projekta je komponenta F, a koja sastoji od izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto i izgradnje tlačnih distributivnih cjevovoda za navodnjavanje korištenjem pročišćenog efluenta.

Sporazum o izvođenju radova potpisan je 22.07.2020. godine. Izvođač je uveden u posao sa datumom 24.08.2020. godine kada počinje teći rok od 35 mjeseci za izvršenje svih radova definiranih u tri faze.

Prva faza odnosi se na projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testiranje prije i prilikom puštanja u rad za što je predviđeno trajanje 22 mjeseca.

Druga faza se odnosi na testove po dovršetku izgradnje uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju za što je predviđeno trajanje 12 mjeseci. Treća faza podrazumijeva izdavanje Potvrde o preuzimanju i izradu izvješća o završetku u trajanju od jednog mjeseca.

Dugotrajan proces javne nabave seže u 2016. godinu sa objavom prvog javnog natječaja koji je morao biti poništen. Isti je ponovljen 2019. godine i dovršen 22.07.2020. godine potpisom sporazuma između Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i zajednice ponuditelja CID SRL i ATZWANGER Spa o izgradnji postrojenja u vrijednosti od 134.232.573,00 HRK. Za ugovaranje je bilo neophodno osigurati dodatna sredstva što je i realizirano dobivanjem suglasnosti o budućem osiguranju sredstava od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te u konačnici potpisivanjem 1. dodatka ugovoru o sufinanciranju projekta kojim se Društvu osigurava dodatnih 35.071.701,94 HRK za provedbu projekta.

O AKTIVNOSTI 2

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

KOMPLETNO DOVRŠENI RADOVI

Aktivnost 2 uključuje izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj-Rovigno i pokriva komponente u nastavku.

 

O KOMPONENTAMA A i C

Sanacija obalnog i kopnenog kolektora bez kopanja – CIPP metoda

Obalni kolektor s mrežom sekundarnih kanala prikuplja mješovite otpadne vode područja starogradske jezgre i fekalne vode područja Monte Mulini u duljini od 962 metra. Izgrađen je od kružnog toka kod tvornice Mirne do spoja s kopnenim kolektorom na križanju Zagrebačke ulice i ulice Luje Adamovića. Na ovom kolektoru izgrađene su i dvije crpne stanice (Kino i Škver) za podizanje otpadne vode na kopneni kolektor.

Postojeći obalni kolektor s crpnim stanicama je bio projektiran kao mješoviti te izveden od azbest cementnih cijevi osim pojedinih dionica koje su od poliestera. Praćenjem rada uređaja crpnih stanica, analizama otpadne vode i vizualnim pregledima prilikom održavanja ustanovljeno je da postojeći kolektor propušta znatne količine morske i oborinske vode, najviše na revizijskim oknima, ali i na dionicama cjevovoda, najčešće na spojevima cijevi.

Obzirom da se radi o najopterećenijem dijelu sustava koji se nalazi u centru grada gdje se odvija niz aktivnosti uz pojačan pješački promet i promet vozila, odabrana je sanacija metodom bez kopanja (CIPP metoda). Uz kolektore su sanirana i reviziona okna i to 24 komada na obalnom kolektoru i 49 komada na kopnenom kolektoru.

Kopneni kolektor prikuplja otpadne vode skladišne zone Lamanova, naselja Štanga do naselja Sv. Vid, ulicom Stjepana Radića do spoja sa Zagrebačkom ulicom, te dalje ulicom Luje Adamovića do uređaja za pročišćavanje. Na kopneni kolektor mrežom sekundarnih kanala spajaju se naselja Lacosercio, Lamanova, Štanga, Sv. Vid, Valbruna II sjever i jug i Centener. Ukupna duljina kolektora je 2600 metara.

Na sekundarnoj mreži koja gravitira kopnenom kolektoru izgrađene su crpne stanice Valbruna, Monfiorenzo, Štanga 1 i Štanga 2.

Kompletno dovršeni radovi komponenti A i C

Ukupne duljine 3.558 metara. Uporabna dozvola je na snazi od 04.07.2019. godine.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE A: 3.438.727,00 HRK.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE C: 10.698.721,00 HRK.

 

O KOMPONENTI B

Rekonstrukcija crpnih stanica Škver i Kino uključujući tlačni vod crpne stanice Škver

Radovi na crpnim stanicama odnose se na ugradnju novih crpki za kišno rasterećenje i manje građevinske preinake. Nova koncepcija distribucije otpadne vode u obalni kolektor predviđa u ljetnom kišnom periodu kišni dotok istlačiti u more (u područje gradske luke) preko postojećeg sigurnosnog preljeva. Da bi se višak otpadne vode mogao istlačiti u more, potrebno je u zdenac crpne stanice ugraditi novu crpku. Tlačenje u more viška mješovite otpadne vode u kišnom razdoblju je privremeno rješenje do razdvajanja oborinskih voda starog grada Rovinja.

Kompletno dovršeni radovi komponente B

Uporabna dozvola je na snazi od 04.07.2019. godine.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE B:

Crpne stanice Kino i Škver 3.224.918,00 HRK

Tlačni vod 410.171,00 HRK.

 

O KOMPONENTI D

Kanalizacija Rovinjsko Selo i Gripole

Komponenta D uključuje izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda stambenog naselja Rovinjsko Selo i naselja Gripole. Kompletna naselja su izgrađena bez sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda umjesto kojeg su se koristile sabirne, septičke ili crne jame (većinom propusne).

Nova kolektorska mreža naselja Rovinjskog Sela i Gripola prikuplja sanitarne otpadne vode naselja te je projektirana kao razdjelni sustav odvodnje. Duljina kanalizacijske mreže naselja Gripole ukupne je duljine 1160 metara, a ukupna duljina nove mreže Rovinjskog Sela je preko 12 kilometara i 760 metara tlačne mreže, a konfiguracija terena zahtijevala je izgradnju 7 crpnih stanica.

Kako bi se nova kolektorska mreža Rovinjskog Sela spojila na sustav odvodnje Grada Rovinja-Rovigno bilo je potrebno izgraditi spojni kolektor koji odvodi otpadne vode na postojeći sustav grada Rovinja-Rovigno te u konačnici na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna duljina spojnog kolektora je oko 3.465 m.

Kompletno dovršeni radovi komponente D

Rovinjsko Selo – Uporabna dozvola je na snazi od 17.12.2019. godine! Spojni kolektor – Uporabna dozvola je na snazi od 21.05.2019. godine! Gripole – Uporabna dozvola je na snazi od 21.05.2019. godine!

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE D:

Rovinjsko Selo 25.124.893,00 HRK

Spojni kolektor 4.019.700,00 HRK

Gripole 2.327.129,00 HRK.

 

O KOMPONENTI E

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Prije projekta je samo dio Bolničkog naselja (sjeverozapadni dio S. Pelagio i ortopedska bolnica) imao djelomično izgrađen sustav javne kanalizacije.

Na izgrađenu vakuumsku kanalizaciju spajaju se sanitarno-potrošne otpadne vode iz naselja Bolničko naselje sa bolnicom Martin Horvat, Borik i Val Savie.

Vakuumska kanalizacija se sastoji od:

• vakuumske stanice sa vakuumskim crpkama, mjernom i regulacijskom tehnikom, spremnikom za prikupljanje otpadnih voda (vakuumski tankovi) i crpkama za otpadne vode

• tlačnog cjevovoda

• vakuumskih kućnih okana smještenih u parceli korisnika u kojima je ugrađen ventil za isisavanje s upravljačkim uređajem

• sustava vakuumskih cjevovoda sa sustavno raspoređenim konveksnim i konkavnim lomovima nivelete, sekcijskim ventilima i kontrolnim (inspekcijskim) cijevima.

Kompletno dovršeni radovi komponente E

Uporabna dozvola je na snazi od 17.12.2019!

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE E: 20.937.267,41 HRK.

 

O KOMPONENTI H

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Komponenta uključuje usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalim važećim propisima Republike Hrvatske.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE H: 4.762.142,02 HRK.

 

O KOMPONENTI I

Upravljanje projektom

Upravljanje projektom podrazumijeva učinkovito upravljanje projektnim ciklusom tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE I: 1.859.000,00 HRK.

 

O KOMPONENTI J

Promidžba i vidljivost

Aktivnosti informiranja javnosti i vidljivosti projekta obvezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova. Svrha tih aktivnosti je:

• prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate

• podizanje svijesti javnosti, medija i sudionika

uz obaveznu informaciju da je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije

• podijeliti stečena znanja i iskustva iz rada na projektu.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE KOMPONENTE J: 525.229,24 HRK.

0
ZASEBNIH CJELINA
0
UPORABNIH DOZVOLA!
PRIJE (km) 0
MREŽE UKLJUČUJUĆI OBORINSKU ODVODNJU
POSLIJE (km) 0
NOVE MREŽE!
0 PRIJE
KUĆANSTVA I GOSPODARSKIH OBJEKATA POKRIVENO SUSTAVOM JAVNE ODVODNJE
0 POSLIJE
KUĆANSTVA I GOSPODARSKIH OBJEKATA POKRIVENO SUSTAVOM JAVNE ODVODNJE
PRIJE PROJEKTA (%) - 0
*okvirna pokrivenost mrežom
70%
POSLIJE PROJEKTA (%) - 0
*okvirna pokrivenost mrežom
100%

O UTJECAJU PROJEKTA NA OKOLIŠ

U sklopu projekta provedene su potrebne procedure i mjere zaštite okoliša. U skladu s izrađenim studijama izvođač je tijekom radova poduzeo sve propisane mjere!

Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Monsena i Cuvi je provedena u 2009. godini. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provelo je postupak i izdalo Rješenje o prihvatljivosti namjeravanog zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za cjelokupnu aglomeraciju (izuzev solarnog sušenja mulja) – proveden je postupak ocjene o potrebi procjene tijekom 2012. godine te je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje kojim zaključuje da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj je izrađen u 2013. godini te je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje kojim zaključuje da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za cjelokupnu aglomeraciju – proveden je postupak ocjene o potrebi procjene tijekom 2015. godine te je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje kojim zaključuje da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

U Republici Hrvatskoj upravljanje hrvatskim vodama podijeljeno je između tri institucije.

Hrvatski sabor Vlada Republike Hrvatske.

Vlada usvaja Plan upravljanja slivnim područjima i predlaže relevantnu legislativu i strategije Saboru. Parlament prihvaća relevantnu legislativu i nacionalne strategije, kao što je Strategija upravljanja vodama.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Odgovara za vodno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj.

Hrvatske vode.

Pravna osoba za upravljanje vodama osnovane Zakonom o vodama (NN 66/19), čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Strategija upravljanja vodama je temeljni dokument za aktivnosti reorganizacije vodnog sektora Republike Hrvatske sa ciljem usklađivanja sa europskim standardima. Trenutno važeća Strategija je usvojena 15. srpnja 2008. godine kao dugoročni planski dokument kojim se utvrđuju vizija, misija, ciljevi i zadaće državne politike u upravljanju vodama. Ujedno je i jedna od podloga za pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Strateški cilj zaštite voda je intenzivna izgradnja, popravci i rekonstrukcija urbanih sustava za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenja za obradu pitke vode, s ciljem izgrađenosti sustava do 2023. godine prema postotcima:

Prosječno 70% sustava kojima gravitira između 2.000 i 10.000 stanovnika.

Prosječno 77% sustava kojima gravitira između 10.000 i 15.000 stanovnika.

Prosječno 100% sustava kojima gravitira više od 15.000 stanovnika.

O BUDUĆNOSTI

Bliža budućnost predviđa nastavak projekta provedbom AKTIVNOSTI BROJ 1 koja obuhvaća IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ROVINJ-ROVIGNO I IZGRADNJU POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA.

Izgradnja postrojenja je od velikog značaja jer će pročišćavati sve gradske otpadne vode i vraćati dio pročišćene vode za ponovnu uporabu!

U sklopu područja je zamišljen tematski park sa edukativnim punktovima i informativno – eksperimentalnim sadržajima, za edukaciju o važnosti vode.

Osim europskog projekta od važnijih projekata valja istaknuti izgradnju nove kanalizacijske mreže u ulici Vitomira Širola Paje, prolazu Milana Macana i prolazu Marije Maretić u 2021. godini.

Također, treba napomenuti nastavak sa izradom projekata poduzetničke zone Gripole, izradu projekata priključenja legaliziranih objekata na području grada Rovinja-Rovigno na sustav javne odvodnje te izradu studije izvodljivosti sustava javne odvodnje staroga grada, kao podlogu za europski projekt kojim bi se rekonstruirao sustav javne odvodnje u starom gradu uz rekonstrukciju ostale infrastrukture.

Galerija fotografija

Zračni snimci područja i radova

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. (u nastavku Društvo) je javno trgovačko društvo registrirano s predmetom poslovanja djelatnosti javne odvodnje. Nastalo je odvajanjem od komunalnog poduzeća Komunalni servis d.o.o. Rovinj 2014. godine. Jedinica lokalne samouprave grad Rovinj-Rovigno je 100%-ni vlasnik društva.

Glavne kanalizacijske građevine sustava javne odvodnje su kolektori, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje i podmorski ispust. Postojeći sustav javne odvodnje grada Rovinj -Rovigno dijeli se na:

• Obalni kolektor

• Kopneni kolektor

• Kolektor južnih turističkih naselja

• Uređaj za pročišćavanje

• Podmorski ispust uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sustav javne odvodnje u Rovinju-Rovigno nije bio izgrađen u cijelosti, zahtijevao je određene popravke kao i unapređenje sustava u skladu sa ekološkim standardima slijedom čega se dugi niz godina radilo na projektiranju, pripremi, planiranju, prijavi i u konačnici izvođenju projekta usmjerenog unapređenju i dostupnosti sustava.

U 2020. godini ostvaren je jedan od najbitnijih ciljeva projekta, a to je 100%-tna pokrivenost sustavom javne odvodnje na području grada Rovinja-Rovigno, a u 2021. godini planiran je početak izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj-Rovigno.

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj-Rovigno planiran je još od 2011. godine, a sama provedba započela je 2017. godine i dijeli se na dvije osnovne cjeline odnosno aktivnosti. Aktivnost 1 projekta odnosi se na izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj-Rovigno za koji je 22.07.2020. godine potpisan sporazum o izgradnji. Aktivnost 2 odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje, a koja je uspješno dovršena u periodu od 09.05.2017. do 31.12.2019. godine.

Cjelokupni projekt provodi se uz financijsku podršku Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tijekom 2020. godine dovršena je izmjena studije izvodljivosti projekta koja procjenjuje vrijednost projekta na iznos od 323.668.187,43 HRK sa PDV-om. Prihvatljivi troškovi iznose 258.934.549,94 HRK, od čega su bespovratna sredstva Europske unije 180.339.055,48 HRK. Ostatak je sufinanciran u jednakim omjerima od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 26.198.498,17 HRK, Hrvatskih voda u iznosu od 26.198.498,17 HRK i Odvodnje Rovinj-Rovigno u iznosu od 26.198.498,12 HRK.

Bitno je naglasiti da je društvo vlastitim sredstvima financiralo građevinske i montažne radove na ugradnji vakuumskih okana na lokaciji Borik i Bolničko naselje, faza I u iznosu od 980.105,41 HRK te za fazu II u iznosu od 1.963.045,00 HRK.

Dodatno je vlastitim sredstvima uz sufinanciranje od strane Hrvatskih voda u iznosu od 1.300.000,00 HRK izgrađena i fekalna kanalizacijska mreža naselja Montepozzo čime je ostvarena 100%-tna pokrivenost sustavom javne odvodnje.

ZANIMLJIVOSTI U CRTICAMA

Radovi su trajali 27 mjeseci uključujući ljetne stanke od 6 mjeseci što znači 21 mjesec učinkovitog rada!

Uz osnovne radove dodatno su izvedeni radovi na vodovodnoj, plinskoj i HT mreži na svim lokacijama, bez kašnjenja sa glavnim projektnim radovima!

Radovi su se izvodili na 6 zasebnih cjelina sa uspješno obavljenim tehničkim pregledima, 5 uporabnih dozvola!

Na gradilištu je radilo u prosjeku 120 radnika dnevno, a u lipnju 2019. godine čak 190!

Na gradilištu je u prosjeku bilo aktivno 15 strojeva i 8 kamiona, a u veljači 2019. godine 32 stroja!

U Rovinjskom Selu u završnoj fazi projekta bilo je aktivno 13 timova sa 20 strojeva i 7 kamiona na iskopima!

Prosjek iskopa u danima kada su vršeni samo iskopi kreće se od 150 – 300 metara dnevno!

Ukupno je pokrivena površina 86.000 m² asfalta (na nekim mjestima izvodio se i dvoslojni) što u prosjeku znači 160m² asfaltirane ceste po danu!

U prosjeku je ostvareno 63.000 noćenja djelatnika gradilišta!

U prosjeku je ostvareno oko 120.000 dnevnih obroka hrane za djelatnike!

Sveukupno je položeno 28.000 m kanalizacijske mreže!

Sveukupno je priključeno 2300 subjekata na mrežu!

Sveukupno položena kanalizacijska mreža podijeljena s brojem radnih dana daje 50 metara nove mreže po danu!

Provedeno je 7 mini predstavljanja i edukativnih događanja za učenike, 8 posjeta gradilištima za lokalno stanovništvo te 7 konferencija za medije!