PROJEKT IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, CUVI, SE PROVODI U CILJU UNAPREĐENJA SUSTAVA PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ROVINJ.
Otpadna voda iz aglomeracije Rovinj dotječe na uređaj za pročišćavanje, CUVI kapaciteta 63.000 ES. Prvi korak je mehanički predtretman nakon čega se pred obrađena voda doprema u egalizacijski spremnik i dalje crpkama šalje na linije za biološku obradu. Tehnologija pročišćavanja otpadne vode je membranski bioreaktor (MBR), separacijski proces s biološkom obradom s aktivnim muljem. U odnosu na klasični postupak pročišćavanja odabrani sustav omogućuje kompaktnu izvedbu, visoku propusnu moć, malu proizvodnju mulja i minimalno stvaranje neprijatnih mirisa.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 17.815.724,07 EUR (134.232.573,00 kn)

1. MEHANIČKI PREDTRETMAN

Zgrada je smještena u zapadnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 434 m².
Projektirane su 2 linije mehaničkog predtretmana kojeg čine gruba rešetka, fina rešetka/sito i aerirani pjeskolov-mastolov.

Obje linije funkcioniraju u paralelnom radu. Jednu funkcionalnu cjelinu (kompaktni predtretman) čine fina rešetka/sito i aerirani pjeskolov-mastolov. Otpadna voda na ulazu se pročišćava grubom rešetkom radi uklanjanja većeg krupnog materijala. Pužnim transporterom se transportira krupni otpad iz grube rešetke u kompaktor s automatskim pranjem. Predviđa se i izvođenje zaobilaznog kanala kojim se omogućuje isključivanje bilo koje faze mehaničkog predtretmana u slučaju eventualnih intervencija održavanja. Slijede dvije linije kompaktnog predtretmana za odvajanje otpada iz fine rešetke, pijeska i ulja iz otpadne vode. Nakon pročišćavanja na mikrositu otpadna vodi se odvodi u egalizacijske bazene.

2. EGALIZACIJA I OBRADA MULJA

Zgrada egalizacije i obrade mulja je također smještena u zapadnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 854 m².
Osnovna zadaća egalizacijskih bazena je kompenziranje vršnih neravnomjernosti dotoka u svrhu optimalnog dimenzioniranja membranske filtracije.
Ukupni volumen sabirnih bazena je 2 x 500 m3 te će biti jedinstvena građevina podijeljena u dvije jednake sekcije. Prva je radna i uvijek radi, a druga je sezonska u funkciji tijekom turističke sezone.

 

 

 

3. BIOLOGIJA I ULTRAFILTRACIJA

Zgrada biologije i ultrafiltracije je smještena u južnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 2430m². Objekt se sastoji od zatvorenog dijela u kojem je smještena tehnička soba s popratnim sadržajima te otvorenog dijela s mjestimično natkrivenim bazenima. Biološko pročišćavanje se sastoji od tri biološka modula koji funkcioniraju neovisno jedan o drugome.

  • Anaerobni bazen za biološko uklanjanje fosfora.
  • Biološki bazen zajedno s pred-denitrifikacijom. U tu svrhu je predviđena anoksična zona u kojoj se odvija postupak denitrifikacije, a zatim aerobna zona za uklanjanje organske tvari i smanjenja koncentracije amonijskog dušika.
  • Bazen s membranskim modulima – ultrafiltracija.
  • Bazen za deoksigenaciju.
  • Spremnik pročišćene vode, UV dezinfekcija i sustav opreme pročišćene vode radi ponovne upotrebe u svrhu navodnjavanja.

4. KONTROLNA SOBA

Objekt kontrolne sobe smješten je u istočnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 133 m².
Sadrži četiri prostorije namijenjene elektro instalacijama i jednu prostoriju sa agregatnom stanicom.

5. UPRAVNA ZGRADA

Upravna građevina je okvirne tlocrtne površine 393 m².
Sastoji se od prizemlja u kojem su uredski prostori s pratećim servisnim i zajedničkim prostorijama za zaposlene te suterena u kojem se nalazi laboratorij, radionica i sanitarije radnika.

6. GARAŽA

Građevina garaže smještena je na zapadnom dijelu čestice paralelno uz pristupnu cestu koja povezuje UPOV Cuvi sa glavnom cestom. Pravilnog je ‘’L’’ oblika, ukupne površine 478,2 m². Sastoji se od prizemlja u kojoj je smještena garaža za spremanje vozila, radiona i prostor garderobe sa sanitarijama za zaposlene.

KONTAKTIRAJTE NAS

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept