1.

BIOLOGIJA I ULTRA FILTRACIJA

Zgrada biologije i ultrafiltracije je smještena u južnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 2430m². Objekt se sastoji od zatvorenog dijela u kojem je smještena tehnička soba s popratnim sadržajima te otvorenog dijela s mjestimično natkrivenim bazenima. Biološko pročišćavanje se sastoji od tri biološka modula koji funkcioniraju neovisno jedan o drugome.

  • Anaerobni bazen za biološko uklanjanje fosfora.
  • Biološki bazen zajedno s pred-denitrifikacijom. U tu svrhu je predviđena anoksična zona u kojoj se odvija postupak denitrifikacije, a zatim aerobna zona za uklanjanje organske tvari i smanjenja koncentracije amonijskog dušika.
  • Bazen s membranskim modulima – ultrafiltracija.
  • Bazen za deoksigenaciju.
  • Spremnik pročišćene vode, UV dezinfekcija i sustav opreme pročišćene vode radi ponovne upotrebe u svrhu navodnjavanja.

Pročelja objekta će se obraditi fasadnom žbukom te oslikati grafitima.

2.

EGALIZACIJA I OBRADA MULJA

Zgrada egalizacije i obrade mulja je također smještena u zapadnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 854 m². Osnovna zadaća egalizacijskih bazena je kompenziranje vršnih neravnomjernosti dotoka u svrhu optimalnog dimenzioniranja membranske filtracije.

Ukupni volumen sabirnih bazena je 2 x 500 m3 te će biti jedinstvena građevina podijeljena u dvije jednake sekcije. Prva je radna i uvijek radi, a druga je sezonska u funkciji tijekomturističke sezone.

Pročelja objekta će se obraditi fasadnom žbukom te oslikati grafitima.

3.

KONTROLNA SOBA

Objekt kontrolne sobe smješten je u istočnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 133 m². Sadrži četiri prostorije namijenjene elektro instalacijama i jednu prostoriju sa agregatnom stanicom.

4.

MEHANIČKI PREDTRETMAN

Zgrada je smještena u zapadnom dijelu građevne čestice, okvirne tlocrtne površine 434 m². Projektirane su 2 linije mehaničkog predtretmana kojeg čine gruba rešetka, fina rešetka/sito i aerirani pjeskolov-mastolov.

Obje linije funkcioniraju u paralelnom radu. Jednu funkcionalnu cjelinu (kompaktni predtretman) čine fina rešetka/sito i aerirani pjeskolov-mastolov. Otpadna voda na ulazu se pročišćava grubom rešetkom radi uklanjanja većeg krupnog materijala. Pužnim transporterom se transportira krupni otpad iz grube rešetke u kompaktor s automatskim pranjem. Predviđa se i izvođenje zaobilaznog kanala kojim se omogućuje isključivanje bilo koje faze mehaničkog predtretmana u slučaju eventualnih intervencija održavanja. Slijede dvije linije kompaktnog predtretmana za odvajanje otpada iz fine rešetke, pijeska i ulja iz otpadne vode. Nakon pročišćavanja na mikrositu otpadna vodi se odvodi u egalizacijske bazene.

Pročelja objekta će se obraditi fasadnom žbukom te oslikati grafitima.

5.

UPRAVNA ZGRADA

Upravna građevina je okvirne tlocrtne površine 393 m². Sastoji se od prizemlja u kojem su uredski prostori s pratećim servisnim i zajedničkim prostorijama za zaposlene te suterena u kojem se nalazi laboratorij, radionica i sanitarije radnika.

6.

GARAŽA

Građevina garaže smještena je na zapadnom dijelu čestice paralelno uz pristupnu cestu koja povezuje UPOV Cuvi sa glavnom cestom. Pravilnog je ‘’L’’ oblika, ukupne površine 478,2 m². Sastoji se od prizemlja u kojoj je smještena garaža za spremanje vozila, radiona i prostor garderobe sa sanitarijama za zaposlene.