U četvrtak, 4. listopada 2018. g., unutar Dječjeg tjedna, kako je i najavljeno, održano je u organizaciji Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. i uz sudjelovanje 100-tinjak djece Dječjeg vrtića „Neven“ iz Rovinja edukacijsko-promotivno događanje na Trgu maršala Tita u trajanju od 10 do 12 sati. Na djeci primjeren način ispričana je priča o nevidljivom gradu Rovinju, gradu cijevi odvodnje otpadnih voda koje, iako ih ne vidimo, utječu na naš svakodnevni život. Na postavljenom štandu i LCD monitoru prikazivao se i objašnjavao put vode od kućanstva do uređaja za pročišćavanje, pojašnjavao sam proces pročišćavanja otpadnih voda, ispričalo o mogućoj upotrebi pročišćene vode te istaknula važnost vode i načini na koje i najmlađi stanovnici mogu doprinijeti čuvanju i zaštiti vode i okoliša. Djeca su zamišljala jedan dan u svom životu vez vode, a organiziran je i mali usmeni kviz u kojem su se pitanja izvlačila iz šešira. Pobjedničkim timovima uručene su prigodne diplome, dok su sva djeca nagrađena slatkišima. Na drugom dijelu Trga bili su izloženi moderni strojevi, oprema i vozila koje Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. koristi u čišćenju i uklanjanju nečistoća iz kanalizacije, nabavljeni u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Djeca su ih mogla razgledati, upoznati, ukrcati se, postaviti pitanja i zadovoljiti svoju radoznalost. Ovo je jedno u nizu planiranih mini-predstavljanja Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Cilj ovih mini-predstavljanja, započetih u travnju ove godine jest naučiti djecu zašto je važno čuvati vode, što su onečišćenja, kako ih spriječiti, kako smanjiti njihove posljedice te kako štedjeti vodu. Ovim mini predstavljanjima Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj utječe se na informiranost, gradnju stavova i svijesti o važnosti voda od najranije životne dobi. Sljedeće mini predstavljanje Projekta provodi se već 9. listopada, u rovinjskim osnovnim školama. Kako slike govore više od tisuću riječi, fotografije s događanja možete pogledati u Galeriji slika.

Giovedì 4 ottobre 2018, in occasione della Settimana dei bambini, come già annunciato, è stato tenuto un evento educativo-promozionale in Piazza maresciallo Tito dalle 10:00 alle 12:00 organizzato dalla Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. e con la partecipazione di un centinaio di bambini del Giardino d’infanzia “Neven” di Rovigno. In modo adatto ai bambini è stata raccontata la storia dell’invisibile città di Rovigno, la città dei tubi di depurazione acque reflue che, anche se non li vediamo, influenzano la nostra vita quotidiana. Sulla bancarella allestita a posta e sullo schermo LCD è stato presentato e spiegato il percorso dell’acqua dalla casa all’impianto di depurazione, mostrato il procedimento stesso di depurazione acque reflue, raccontato sul possibile riutilizzo dell’acqua depurata ed accentuato l’importanza dell’acqua e dei modi in cui gli abitanti più giovani possono contribuire per la salvaguardia e la protezione delle acque e dell’ambiente. I bambini hanno immaginato un giorno nella loro vita senz’acqua, ed è stato organizzato anche un piccolo quiz orale dove le domande si estraevano da un cappello. Le squadre vincitrici hanno ricevuto un diploma, mentre tutti i bambini sono stati premiati con dei dolcetti. Dall’altra parte della Piazza erano esposti macchinari, attrezzatura e i veicoli moderni che la Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. utilizza per pulire e rimuovere la sporcizia dalla fognatura, acquistati nell’ambito del Progetto di raccolta, convogliamento e depurazione nell’agglomerazione di Rovigno. I bambini hanno potuto guardarli, conoscerli, salire a bordo, porre domande e soddisfare la loro curiosità. Questa è una della serie di piccole presentazioni del Progetto di raccolta, convogliamento e depurazione nell’agglomerazione di Rovigno. L’obiettivo di queste piccole presentazioni, iniziate ad aprile di quest’anno, è insegnare ai bambini perché è importante proteggere le acque, che cos’è l’inquinamento, come impedirlo, come diminuirne le conseguenze e come risparmiare l’acqua. Con queste piccole presentazioni del Progetto di raccolta, convogliamento e depurazione nell’agglomerazione di Rovigno si vuole influire sull’informazione, sulla formazione delle opinioni e sulla coscienza dell’importanza dell’acqua già dalla prima infanzia. La piccola presentazione seguente del progetto verrà svolta già il 9 ottobre nelle scuole elementari rovignesi. Dato che un’immagine vale più di mille parole, dai un’occhiata alle fotografie dell’evento nella Galleria fotografica.

TRG 4.10_ (1)

diploma za kviz mini predstavljanje 4.10.