Dan planeta Zemlje, 22. travnja 2018.g., obilježen je brojnim događanjima organiziranim diljem svijeta s ciljem da nas podsjete na potrebu zaštite okoliša i očuvanja prirodnih izvora te skrenu našu pozornost na prijetnju životu na Zemlji uslijed porasta globalnog onečišćenja. Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. pridružila se obilježavanju Dana planeta nizom promotivno-edukacijskih događanja kojima je upozorila na važnost vode, prirodnog resursa bez kojeg nije moguć život na našem planetu. Pojmovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda približeni su vrtićkoj djeci i mlađim osnovcima, a srednjoškolci su upoznali glavne značajke Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. U četvrtak 19. travnja 2018. za učenike 2.– 4. razreda osnovnih škola Vladimira Nazora i Jurja Dobrile organizirane su tri interaktivne radionice u trajanju od po 45 min na kojima su na jednostavan i zabavan način, kroz zgode i nezgode kornjače Hrvoja, razvijali svijest o važnosti vode, njenog očuvanja i zaštite te usvajali osnovne pojmove vezane uz prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Radionice, na kojima je ukupno sudjelovalo oko 130 učenika u pratnji nastavnika, organizirane su u suradnji Odvodnje Rovinj i Službe za odnose s javnošću Hrvatskih voda. Nakon slikovne prezentacije i razgovora, djeca i škole dobili su na dar slikovnice Hrvatskih voda o temama zaštite voda i odvodnje. U petak 20. travnja 2018., u razdoblju od 9:15 do 11.30 sati Trg Matteotti u Rovinju preplavila su djeca iz vrtića „Neven“ i talijanskog vrtića „Naridola“. Ukupno tristotinjak dječjih posjetitelja dolazilo je na Trg u skupinama, u pratnji odgajateljica, prema unaprijed utvrđenom redoslijedu. Na Trgu su ih dočekivali predstavnici Odvodnje Rovinj uz izloženu opremu i vozila za čišćenje i održavanje kanalizacije čija je nabavka sufinancirana sredstvima EU-a. Uz pjesmu, ciku i viku, mnogo uzbuđenja i znatiželje, djeca su ulazila u vozila, upoznavala opremu, rukovala robotom sa kamerom i promatrala unutrašnjost cijevi na monitoru. Sa sobom su donijeli crteže koje su izradili pripremajući se za posjet i koje su vrijedne odgajateljice štipaljkama za rublje pričvrstile na konop koji su u tu svrhu nategnule na Trgu. Na informativno-promotivnom štandu Projekta bile su za djecu priređene bojanke i zadaci na temu vode, odvodnje i pročišćavanja, a za osobe u njihovoj pratnji promotivni materijali projekta. Nakon završetka dječje posjete, izložene strojeve i opremu mogli su do 12 sati razgledati građani. Istog dana, u vremenu od 12:30 do 13:15 sati, u učionici Srednje škole Zvane Črnje održan je uvodni susret sa srednjoškolcima sa svrhom predstavljanja Projekta rovinjske odvodnje i pročišćavanja u ozračju obilježavanja Dana planeta Zemlje. Uz učenike škole domaćina sudjelovali su i učenici Talijanske srednje škole / Scuola media superiore Italiana,. Riječi dobrodošlice, uz podsjećanje na odgovornost prema planetu Zemlji, uputio im je prof. Željko Balog. U središnjem dijelu programa Projekt je prezentirala predstavnica Odvodnje Rovinj, Sanja Bokun. Slijedila su pitanja i odgovori, najvećim dijelom vezani uz način pročišćavanja i izgradnju uređaja. U završnom dijelu susreta, prof. Daniele Suman prikazao je rezultate projekta istraživanja morskih organizama u blizini mjesta ispusta koje je provedeno prije nekoliko godina. Sudjelovalo je četrdesetak srednjoškolaca.

In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile 2018, sono stati organizzati numerosi eventi in tutto il mondo al fine di farci ricordare che dobbiamo salvaguardare l’ambiente e proteggere le fonti naturali e richiamare l’attenzione sulla vita a rischio dell’inquinamento globale. La Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. si è unita alla commemorazione della Giornata della Terra con una serie di eventi educativo-promozionali per avvertire quanto sia importante l’acqua, risorsa naturale senza la quale non è possibile la vita sulla Terra. Ai bambini dell’età prescolare e scolare sono stati introdotti in modo semplice i concetti di smaltimento e depurazione delle acque reflue, mentre gli alunni delle scuole medie superiori hanno appreso le caratteristiche principali del Progetto di raccolta, convogliamento e depurazione nell’agglomerazione di Rovigno. Giovedì 19 aprile 2018 per i bambini dalla seconda alla quarta classe delle scuole elementari Vladimir Nazor e Juraj Dobrila sono stati organizzati tre laboratori interattivi della durata di 45 minuti dove in modo semplice e divertente, attraverso le avventure e le disavventure della tartaruga Hrvoje, hanno sviluppato la coscienza sull’importanza dell’acqua, sulla sua salvaguardia e protezione ed hanno appreso i concetti di base legati alla convogliamento, smaltimento e depurazione delle acque reflue. I laboratori, ai quali hanno partecipato in totale cca 130 alunni accompagnati dagli insegnati, sono stati organizzati in collaborazione con la Depurazione acque e l’Ufficio pubbliche relazioni dell’ente Hrvatske vode. Dopo la presentazione ad immagini e la conversazione, i bambini e le scuole hanno ricevuto in dono il libro illustrato dell’ente Hrvatske vode sul tema di protezione e depurazione delle acque. Venerdì 20 aprile 2018, dalle ore 9:15 alle 11.30 sati, la Piazza Matteotti a Rovigno è stata travolta dai bambini del Giardino d’infanzia “Neven” e del Giardino d’infanzia italiano “Naridola”. Circa trecento piccoli visitatori sono venuti a gruppi in Piazza, accompagnati dalle educatrici, seguendo l’ordine prestabilito. In Piazza li hanno accolti i rappresentanti della Depurazione acque Rovigno assieme all’attrezzatura e ai veicoli esposti per la pulizia e la manutenzione della fognatura, il cui acquisto è stato cofinanziato con i fondi dell’UE. I bambini, cantando, gridando e strepitando dall’emozione e dalla curiosità, entravano nei veicoli, si interessavano dell’attrezzatura, manovravano un robot con camera e guardavano l’interno delle tubature sullo schermo. Con sé hanno portato dei disegni che hanno fatto preparandosi per l’evento e che le brave educatrici hanno appeso con le mollette sulla fune che avevano teso a posta in Piazza. Alla bancarella informativo-promozionale del Progetto i bambini avevano a disposizione libri da colorare ed esercizi sul tema dell’acqua, dello smaltimento e della depurazione, e le persone che li accompagnavano potevano usufruire materiali promozionali del Progetto. Dopo la visita dei bambini, i cittadini hanno potuto guardare fino alle 12:00 le macchine e i veicoli esposti. Lo stesso giorno, dalle ore 12:30 dalle 13:15, nell’aula della scuola media superiore Zvane Črnja è stato tenuto un incontro introduttivo con gli alunni al fine di presentare il Progetto di depurazione acque di Rovigno nello spirito di commemorazione della Giornata della Terra. Accanto agli alunni della scuola ospitante hanno partecipato anche gli alunni della Scuola media superiore Italiana. Il prof. Željko Balog ha rivolto le parole di benvenuto, facendoci ricordare la responsabilità verso il pianeta Terra. Nella parte centrale del Programma la rappresentate della Depurazione acque Rovigno, Sanja Bokun, ha presentato il Progetto. Seguirono domande e risposte, perlopiù legate al modo di depurazione e alla costruzione dell’impianto. Verso la fine dell’incontro, il prof. Daniele Suman ha mostrato i risultati del progetto di ricerca degli organismi marini vicino al posto di scarico svolta alcuni anni fa. Ha partecipato uno quarantina di alunni delle medie superiori.

Prezentacija za srednje škole