U tjednu od 11.-15.04. asfaltirala se trasa povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade, te u kampu Polari.

Na UPOV-u Cuvi odvijali su se armirački i tesarski radovi na objektu mehaničkog predtretmana, bioloških bazena i buduće upravne zgrade, gdje se izvodilo i betoniranje AB zidova suterena, tj. pozicije gdje će se nalaziti budući laboratorij. Na objektu mehaničkog predtretmana izvodila se i hidroizolacija i zaštita hidroizolacije, a na garaži za specijalizirana teretna vozila nastavilo se sa zidanjem te se izvršila hidroizolacija sa vanjske strane.