Dana 09.07. 2020. u Rovinju održan je sastanak između predstavnika Naručitelja, PT2, Nadzora i Voditelja projekta te ključnim stručnjacima. Tema sastanka je bila priprema i organizacija rada za provedbu ugovora o projektiranju i izgradnji UPOV-a Rovinj. Doneseni su zaključci i definirane obaveze sa naglaskom na obaveze Nadzora u svakoj od faza realizacije projekta, odnosno prije početka provedbe ugovora, po početku provedbe ugovora i prilikom praćenja operativnih troškova. Sve sa ciljem dobre pripreme za predstojeći projekt, budući će vrijednosno, administrativno i tehničko-tehnološki biti izazovniji od završenog ugovora za izgradnju mreže.