Na slikama su prikazani radovi koji su se izvodili tijekom ovoga tjedna. Na objektu mehaničkog predtretmana prikazani su armatura, oplata i zidovi u izradi, dok se u dijelu za biološki tretman izvode radovi na hidroizolaciji i podložnom betonu. Nastavili su se iskopi za buduću upravnu zgradu sa laboratorijem, a započet će se i sa zidanjem garaže za teretna vozila Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.