Na slikama je prikazana izrada AB zidova prizemlja mehaničkog predtretmana, te izrada posteljice za postavljanje cijevi bypassa. Na objektu biološkog tretmana u tijeku je priprema posteljice za podložni beton, dok se na budućoj upravnoj zgradi nastavilo sa zidanjem zidova.