Tijekom ovoga tjedna od 16.-20.05.2022.g. izvodili su se radovi istovremeno na nekoliko pozicija na UPOV-u Cuvi.

Na objektu budućih bioloških bazena u tijeku su radovi na izradi podložnog betona, hidroizolacije i zaštite hidroizolacije, te na montaži oplate i armature.

Na objektu mehaničkog predtretmana priprema se podloga, te se vrši dobava i ugradnja tampona za armirano betonsku podnu ploču.

Na budućoj upravnoj zgradi započeto je zidanje prizemlja, a na objektu garaže za specijalizirana teretna vozila montira se oplata i armatura horizontalnih serklaži. Nastavljeni su iskopi i priprema podloge za bypass.