Tijekom ovoga tjedna započeli su radovi na ugradnji dijela opreme mehaničkog predtretmana, automatske i ručne grube rešetke te fine rešetke za štićenje podmorskog ispusta na objektu incidentnog preljeva.

Također, izvodili su se radovi  pripremi terena za izradu bušotina za miniranje za budući objekt egalizacije. Miniranje se planira izvesti tijekom sljedećeg tjedna. Na objektu upravne zgrade sa laboratorijem izvodila se demontaža oplate te izrada unutarnjih pregradnih zidova suterena tj. laboratorija.

Na objektu biološkog tretmana u tijeku je montaža armature i oplate AB zidova u dijelu gdje će biti smještena tehnička, elektro soba, prostor za kemikalije i puhala.