Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. je na jesen 2022.g. , nakon turističke sezone nastavila radove u ulici Trevisol koji su se izvodili do sredine mjeseca ožujka 2023.g. Izvodili su se radovi na sanaciji postojeće kanalizacije, te kompletnom novom popločenju u cijeloj duljini ulice, čime je završena 1. faza planiranih radova do skalinade. Sanirano je oko 75 m cijevi, te postavljena nova vodovodna mreža u cijeloj duljini te cca 30 m oborinske odvodnje. Svi objekti su se prespojili na novu cijev.
Druga faza radova će se izvoditi do trga u ulici, te se u trećoj fazi planira sanirati sam trg.